ทันสมัย สำนักงานที่บ้าน: การออกแบบการจัดวางรูปถ่าย