Trimodestudio Co., Ltd.

Trimodestudio Co., Ltd.

edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่ Edit project เพิ่มรูปภาพ
Trimodestudio Co., Ltd.
Trimodestudio Co., Ltd.
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

THE CLIFF AT THE RIVER 2016

การแทนค่าการยืนอยู่ ณ ระดับความสูงใด ความสูงหนึ่งในบริบทแวดล้อมธรรมชาติ – การวินิจฉัยความรู้สึกแท้จริงที่เกิดขึ้น ณ ระดับพื้นที่ ที่มนุษย์ยืนอยู่ ณ ระดับความสูงนั้นๆ อิทธิพลของแสงในช่วงเวลาต่างๆ การแปรเปลี่ยนของลมจากฤดูกาล ทุกๆเหตุการณ์สร้างความรู้สึก อิสระ สงบ แผ่วเบา เคลื่อนไหว หยุดนิ่ง ทั้งหมดก่อเกิดมิติแห่งจินตนาการต่อพื้นที่แวดล้อม ที่หลากหลาย เชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติ จึงไม่ถูกตัดขาด และคงไว้ซึ่ง ความเป็นส่วนตัว ไม่คัดแยกตัวตนออกจากบริบทของพื้นที่ เป็นการเก็บเกี่ยวสิ่งแวดล้อม ณ ที่ที่ยืนอยู่ มาแยกแยะ ย่อยสลาย และก่อร่างขึ้นใหม่ สร้างสรรค์ให้เกิดแนวคิดในการออกแบบตกแต่งภายใน THE CLIFF ก่อให้เกิดความแตกต่าง ทางมิติของความคิด การจัดสรรค์พื้นที่ การใช้วัสดุ ไปจนถึงอารมณ์ต่างๆ ที่ได้รับ ณ ขณะหนึ่ง ที่เกิดขึ้น ใน พื้นที่แห่งนี้ THE CLIFF เปรียบเสมือนถ้ำบนหน้าผา ที่พักพิงธรรมชาติให้กับมนุษย์ หินธรรมชาติคือคำตอบหลัก ของการได้มาซึ่งความสงบ สีสรรค์และพื้นผิวของธรรมชาติ คือความจริงแห่งสามัญสัมผัสที่มนุษย์เข้าถึง ในสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้ การนำเสนอรายละเอียด จึงอยู่บนพื้นฐานของการลดทอนรายละเอียด เพื่อให้รายละเอียดจากความจริงตามธรรมชาติ เปิดเผยตัวตนของมันเองออกมาให้มากที่สุด และนั่น คือแก่นสารสำคัญ ที่ทาง TRIMODE STUDIO ต้องการจะสื่อสารให้กับผู้อยู่อาศัยได้รับรู้ด้วยตัวเอง ณ บริบท ของพื้นที่แห่งนั้น ที่พร้อมแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา 30.12.16

 • THE CLIFF AT THE RIVER 2016:  by Trimodestudio Co., Ltd.

  THE CLIFF AT THE RIVER 2016

 • THE CLIFF AT THE RIVER 2016:  by Trimodestudio Co., Ltd.

  THE CLIFF AT THE RIVER 2016

 • THE CLIFF AT THE RIVER 2016:  by Trimodestudio Co., Ltd.

  THE CLIFF AT THE RIVER 2016

 • THE CLIFF AT THE RIVER 2016:  by Trimodestudio Co., Ltd.

  THE CLIFF AT THE RIVER 2016

 • THE CLIFF AT THE RIVER 2016:  by Trimodestudio Co., Ltd.

  THE CLIFF AT THE RIVER 2016

 • THE CLIFF AT THE RIVER 2016:  by Trimodestudio Co., Ltd.

  THE CLIFF AT THE RIVER 2016

 • THE CLIFF AT THE RIVER 2016:  by Trimodestudio Co., Ltd.

  THE CLIFF AT THE RIVER 2016

 • THE CLIFF AT THE RIVER 2016:  by Trimodestudio Co., Ltd.

  THE CLIFF AT THE RIVER 2016

 • THE CLIFF AT THE RIVER 2016:  by Trimodestudio Co., Ltd.

  THE CLIFF AT THE RIVER 2016

 • THE CLIFF AT THE RIVER 2016:  by Trimodestudio Co., Ltd.

  THE CLIFF AT THE RIVER 2016

Admin-Area