homify
Flavia Case Felici
edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่
Flavia Case Felici
Flavia Case Felici
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

ความคิดเห็น

Ho contattato Flavia Case Felici per rinnovare il look alla mia casa vacanze. Flavia mi ha presentato un progetto in linea con le mie aspettative di rinnovamento e contenimento di budget con interventi semplici ma efficaci. Molto disponibile e attenta alle esigenze del cliente, sia durante la fase di progettazione che in quella successiva, dispensando consigli e accorgimenti per la migliore riuscita degli interventi da effettuare.
ประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา
วันที่โปรเจค: กุมภาพัธ์ 2019
ขอความคิดเห็น