homify
Paolo Fusco Photo
edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

ความคิดเห็น

Ho avuto modo di conoscere Paolo grazie alla rete. Grande professionista, entusiasta del suo lavoro! RItengo stimolante per un architetto rapporti di questa natura. Sono sicuro di poter fare affidamento su di lui in altre occasioni!
ประมาณ 3 ปีที่ผ่านมา
วันที่โปรเจค: พ.ค. 2017
ขอความคิดเห็น