MADUGU IMPROVES PROPERTY CO., LTD: การปรับปรุงและซ่อมแซม in เชียงใหม่ | homify
MADUGU IMPROVES PROPERTY CO., LTD
edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่
MADUGU IMPROVES PROPERTY CO., LTD
MADUGU IMPROVES PROPERTY CO...
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

ประกอบกิจการออกแบบ วางแผน จัดระบบควบคุม รับเหมา รับช่วงงาน หรือให้ช่วงงานและทําการก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารชุด หรืองานโยธาอื่น รวมท้ังให้คําแนะนํา ปรึกษาเรื่องแบบและชนิด การให้คําแนะนํา เกี่ยวกับการประมาณราคาการใช้วัสดุ ระยะเวลาการก่อสร้างหรือเรื่องอื่นๆ การเตรียมแบบจําลองและแบบวาดที่แสดงให้เห็นรูปร่างของสิ่งก่อสร้างน้ัน ตลอดจนทําการวางแผนและควบคุม การดัดแปลง ซ่อมแซม ต่อเติมสิ่งก่อสร้าง

พื้นที่ให้บริการ
เชียงใหม่
ที่อยู่
111/10 ม.1
50000 เชียงใหม่
ไทย
+66-831288222
Prof pin.png%7c18.7733114,98