homify
Ing. Massimiliano Lusetti
edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่
Ing. Massimiliano Lusetti
Ing. Massimiliano Lusetti
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

ความคิดเห็น

Se dovessi definire le principali qualità professionali di Max, direi: affidabilità, competenza, interdisciplinarità e onestà!
ประมาณ 8 ปีที่ผ่านมา
ขอความคิดเห็น