โคโลเนียล โดย the braai man, โคโลเนียล | homify
โคโลเนียล  โดย The Braai Man, โคโลเนียล
โคโลเนียล  โดย The Braai Man, โคโลเนียล
โคโลเนียล  โดย The Braai Man, โคโลเนียล

Cladding your Braai in Stone gives it a North American, country feel. Whichever option you choose to finish your Braai, think of how it will sit in the outdoor space in relation to the building, the garden and the further environment.

The stone also offers great protection to your Braai over the Winter months if you live in a colder climate.

รูปที่คล้ายคลึงกัน
ความเห็น