Family homes โดย homify มินิมัล | homify
< >
Family Homes โดย homify มินิมัล
< >
Family Homes โดย homify มินิมัล
< >
Family Homes โดย homify มินิมัล

จากสถิติจะเห็นได้ว่าความหนาแน่นของพื้นที่ในการสร้างที่อยู่อาศัยลดลงจากสมัยก่อน ผู้คนมีที่ดินจำนวนมาก สร้างบ้านเพียง 1-2 ชั้น เมื่อลูกแต่งงานก็แบ่งพื้นที่ให้ปลูกบ้านขนาด 1-2 ชั้นนั้น เปลี่ยนเป็นการสร้างบ้านหลาย ๆ ชั้นที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย มีพื้นที่ส่วนกลางร่วมกัน และสามารถอยู่อาศัยหลายครอบครัว

รูปที่คล้ายคลึงกัน
ความเห็น