습기, 냄새와의 전쟁- 화장실 쾌적하게 유지하기

ร้องขอการเสนอราคา

หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com

습기, 냄새와의 전쟁- 화장실 쾌적하게 유지하기

Jinsol Lee Jinsol Lee
โดย raphaeldesign เมดิเตอร์เรเนียน
Loading admin actions …

더위와 습기의 계절인 여름이 다가오고 있다. 높은 온도와 함께 습도 때문에 여름은 이래저래 불편하고 두려운 계절이 되어버렸다. 밖에서의 더위뿐만 아니라 여름은 우리 집안의 곳곳을 위협하는 요소로 돌변하기도 한다. 높은 온도, 습도 때문에 음식이 쉽게 상할 뿐만 아니라 곰팡이, 세균이 눈 깜짝할 사이에 번식하곤 한다. 특히 습도와 냄새에 유독 약한 화장실은 여름에 더 유의해야 하는 공간이다. 환기가 잘 이루어지지 않으면 곰팡이뿐만 아니라 불쾌지수도 덩달아 높아질 수 있다. 장마철까지 겹치게 되면 욕실은 이래저래 곤욕그러운 장소로 돌변할 수도 있다. 오늘은 화장실의 습기와 냄새를 정복하는 방법에 대해 알아보려 한다. 작은 팁과 함께 화장실 설계 시 유의한다면 여름철 습기와 냄새 두려움 없이 욕실을 사용할 수 있을 것이다.

습기와의 전쟁

Master Ensuite โดย Studio Hooton โมเดิร์น
Studio Hooton

Master Ensuite

Studio Hooton

날이 더워지는 만큼 집안의 공기의 순환도 쉽지 않을 뿐만 아니라, 더 자주 화장실을 이용하게 되므로, 화장실은 물기가 마를 틈이 없다. 특히 장마까지 더해지면 정말 골치 아픈 곳으로 변할 수도 있다. 그에 앞서 먼저 여름에는 욕실을 좀 더 특별히 관리해야 한다는 생각을 가지고 있어야 한다. 한 번에 모든 습기가 해결되기는 어렵다. 물론 여러 가지 방법이 있지만 물기가 오래 남아 있지 않도록 관리하는 것을 잊어서는 안 된다.

샤워공간 확실히 구분하기

โดย housetherapy โมเดิร์น

욕실의 습기와 물때를 줄이기 위해 샤워 공간을 확실히 분리하는 것이 중요하다. 샤워부스 공간을 제외하고는 흡사 건식 욕실처럼 사용하는 것이다. 사진 속 housetherapy 회사의 욕실처럼 샤워부스 안에만 큰 하수구를 설치하여 물이 잘 빠지도록 하고, 특별히 환풍기를 설치하여 빨리 물기가 마르도록 하는 것이 중요하다. 이렇게 영역을 확실히 구분하면 물기 관리가 쉽기 때문에 좀 더 수월하게 냄새와 습기를 방지할 수 있다.

바닥소재1-편백나무

โดย raphaeldesign เมดิเตอร์เรเนียน

습기와 냄새의 관리가 어려워지면서 점점 많은 사람들이 외국처럼 건식 욕실을 선호하고 있다. 관리가 쉬울 뿐만 아니라 습기에서 확실히 좀 더 자유롭기 때문이다. 이처럼 건식 욕실에 자주 사용되는 소재를 활용하면 훨씬 더 쉽게 물기를 관리할 수 있다. 특히 세균에 대한 항균 및 살균 작용이 있고, 물에 닿아도 금방 마르는 편백나무와 같은 소재를 활용하면 쉽게 건식 욕실을 이용할 수 있고, 습기에 효과적으로 대처할 수 있다.

바닥소재2-라미네이트

โดย homify โมเดิร์น

물 흡수가 거의 없고 여러 가지 패턴과 색을 사용할 수 있는 소재로써 좋은 것은 바로 라미네이트이다. 라미네이트는 4개의 레이어로 구성되어 있고 내구성이 좋고, 욕실 분위기, 전체적인 인테리어에 맞게 쉽게 패턴을 선택할 수 있다는 장점을 가지고 있다. 또 패턴 층을 덮는 보호 상층부인 마모 보호층은 일반적으로 알루미늄 산화물 클리어 코트로 구성된다. 또 이 마지막 보호층이 수분 침투를 방지하기 때문에, 라미네이트는 습기나 물기 걱정 없이 우리의 취향에 맞춰 욕실을 디자인하는 데 유용한 소재이다.

창문

욕실을 물 걱정 없이 마음대로 사용하고 싶다면 큰 창문을 설계하는 것이 좋다. 아이들이 있고 습기에 특별히 신경 쓰기가 어렵다면 창문이 있는 곳을 선택하면 좀 더 수월하게 화장실을 관리할 수 있다. 물론 습한 계절에는 조심해야 하지만 그래도 환풍기와 함께 창문이 있다면 햇빛과 함께 곰팡이의 번식을 막을 수 있다.

라디에이터

외국의 화장실은 대부분 건식 형태를 하고 있다. 그러므로 습기에 상대적으로 강할 수도 있지만, 습기와 함께 온도 조절을 위해 라디에이터를 함께 사용한다. 물을 빨리 마르게 하기 위하여 단시간 라디에이터를 트는 것도 습기에 좋은 방법이다. 특히 환기가 어렵고 겨울철에는 라디에이터를 사용하면 온도도 쉽게 조절할 수 있고, 단시간에 쉽게 습기를 제거할 수 있다.

습기 제거 방법!

โดย EK Architecte สแกนดิเนเวียน

효과적인 습기 제거를 위해 숯이나 커피 찌꺼기를 활용해보자. 먼저 숯은 습기를 빨아들이는 기능이 있고 커피 찌기는 냄새와 함께 습기를 없애주는 역할을 한다. 인테리어로 활용하여 욕실에 두어도 좋다. 뿐만 아니라 화장실 타일에 양초를 바르면, 습기를 없앨 뿐만 아니라 곰팡이도 함께 제거할 수 있다. 이외에도 향초와 초를 키워 습기를 없애도 좋다.

건식 욕실

โดย PASSAGE CITRON เมดิเตอร์เรเนียน

최근에 많은 사람들이 관심을 가지고 있듯이 쉽게 관리하고 습기에 강한 욕실을 위해 건식 욕실을 만들어도 좋다. 건식 욕실에 적합한 바닥 소재를 선택하고 샤워부스나 욕조를 확실히 구분하여 설치하면 된다. 처음에는 조금 불편하고 어색할 수 있지만, 물기가 없기 때문에 확실히 습하지 않고 쾌적하게 화장실을 이용할 수 있다. 더 다양한 건식 욕실이 궁금하다면 여기를 눌러보자.

โดย Casas inHAUS โมเดิร์น

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับโปรเจคของคุณ?
ติดต่อเราได้เลย

ค้นพบแรงบันดาลใจให้บ้านของคุณ