Housework can improve your life! Find out why...

ร้องขอการเสนอราคา

หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com

Housework can improve your life! Find out why…

Justwords Justwords
โดย Taller Estilo Arquitectura โมเดิร์น
Loading admin actions …

Let’s first face our attitude towards housework. With the busy and stressed lives we lead, we hardly get time to do our household chores and fix up our homes. We leave it unattended, or wait for someone else to do it on our behalf. 

However, it is a little known fact that there are so many health benefits you can attain from doing housework. Take a look at some of the chores mentioned below, and find out how they can improve your life drastically. The best part is that, you need not invest a lot of time in these activities or compromise on your job in any manner. Rather, you will be thankful us later for suggesting these tips!

Washing dishes reduces anxiety

House in Belgrano โดย GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS โมเดิร์น
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

Washing dishes is apparently a cumbersome task and time consuming. Here is some good news though. It has been found that washing the dishes mindfully lowers stress levels, thereby reducing anxiety. To get the best results, one needs to do it consciously, and should be fully present in the task. This means that while washing, one must be completely aware of the fact that they are washing the dishes. 

Focus on the smell of the soap, the temperature of the water, and touch of the dishes. It goes without saying that being mindful and completely present in whatever task you are doing will help you to get rid of stress. Starting with washing the dishes, practice mindfulness and see if you can apply it to all your other tasks on a daily basis. You will be surprised at the results.

Making your bed boosts productivity

Now here is some motivation to make up your own bed. Psychology experts claim that making your bed is directly correlated with better productivity. The two minutes that you spend on making the bed in the morning has a huge impact for the rest of the day. 

The rationale behind this is simple. When you make your bed in the morning, you accomplish the first task of the day, which in turn encourages you to do another task followed by another. By the end of the day, when you look back, you will realise one successful task eventually led to several other successful tasks. Interesting connection, isn’t it?  So if you don’t have the habit of making your own bed, then it is time to do it now!

Gardening can help prevent heart attacks

There are so many ways to prevent heart attacks like, going for a walk, consuming less oily foods, quitting smoking, and so on. But did you know that gardening can also help you prevent heart attacks? We're not kidding. According to a recent study, gardening or any do it yourself activity helps reduce the risk of heart attacks by up to 30%!  These activities are considered as good as any exercise. 

For aged people who cannot exercise regularly, gardening is here to help them out.  While simply sitting down does not require any muscular effort, it has adverse effects on other body organs and tissues. Gardening and other regular daily activities helps people to remain active and healthy, with lower risk of cardiovascular problems. On a different note, it may interest you to know that this charming garden was designed by Taller Estilo Arquitectura, architects from Merida Yucatan.

Lose weight by clearing kitchen clutter

For all those of you working hard to lose weight, here is an easy way out! Studies have shown that clearing all the clutter from your home helps to shed those extra kilos.  Organize your kitchen from the countertops to the refrigerator, and watch the pounds drop off. The idea behind this is simple. A disorganized kitchen makes cooking a hassle, especially for working folks.  This in turn makes it easy to lean on high calorie fast food. Having a place for everything not only makes cooking more fun, but also helps you to lose weight indirectly.

Here are four tips that will help you to de-clutter your kitchen and enable you to eat better.

i) Portion out snacks: Whenever you buy snacks, portion them out and put them in snack-size baggies as soon as you return from the store. This helps you to eat less and at the same time be organized.

ii) Stock up your kitchen: To resist your temptation of eating junk, stock up a lot of healthy options in the shelves. This will make it less likely for you to pick up junk food on your way back home.

iii) Have measuring tools handy:  Having measuring tools such as spoons, measuring cups and scales on the counter, will remind you to weigh your food and keep a tab on how much you are consuming.

iv) Storage containers: It is good to have transparent storage containers that help you to quickly see and grab snacks on the go. Clean and organize them from time to time.

Mow the lawn and feel more joyful

Feeling stressed and need a solution? Then go mow the lawn! Sounds weird? No, we are not joking. There is something about that grassy scent that can cheer you up! 

Researchers have found that a chemical that gets released by a mown lawn makes people happy and relaxed. This is said to have an impact directly on the brain due to the effect of the “feel good” chemicals that combine with the cut grass smell to make people feel relaxed. Feeling happy and joyful has never been so simple!

Lower risk of depression by growing plants and vegetables

ประเทศ  โดย groenpartners, คันทรี่

We have already discussed how gardening helps to avoid heart attacks. Furthermore, growing plants and vegetables is also said to lower the risk of depression. Paying attention to gardening and being engrossed in this immensely satisfying hobby helps people to forget their worries and avoid depression. Besides, the sensory experience of growing plants and vegetables can improve the physical and mental wellbeing of a person.

After reading this, you are never going to look at your to-do list the same way right? It is not too late to get started. Begin doing these basic household chores and rediscover a whole new YOU! Here is another ideabook which you may find useful - How to adapt your home for relatives with dementia.

โดย Casas inHAUS โมเดิร์น

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับโปรเจคของคุณ?
ติดต่อเราได้เลย

ค้นพบแรงบันดาลใจให้บ้านของคุณ