평면도로 살펴보는 거실 위치에 대한 고찰 7

ร้องขอการเสนอราคา

หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com

평면도로 살펴보는 거실 위치에 대한 고찰 7

J. Kuhn J. Kuhn
โดย 8sky design โมเดิร์น
Loading admin actions …

실내 공간 중 일상생활에 가장 큰 영향을 미치는 곳을 꼽으라면 단연 거실이다. 집의 구조와 동선은 주 생활 공간이 되는 거실의 위치와 규모에 가장 큰 영향을 받기 때문에 거주인의 인원과 관계, 라이프 스타일에 따라 거실을 배치하고 활용하는 것이 중요하다. 이미 있는 거실을 재구성하는 것은 어렵겠지만, 집을 새로 건축하거나 새로 이사할 집을 구하는 과정에서 거실의 규모와 위치, 여타 공간 간의 연결 동선을 선택하는 것은 가능하다. 

거실의 위치를 미리 파악할 수 있는 가장 효율적인 방법은 평면 배치도를 확인하는 것이다. 실제 비율에 맞게 그려진 거실과 각 공간의 도면을 살펴보면 누구나 쉽게 현관에 들어서는 순간부터 이어지는 집 전체의 동선을 한눈에 그려볼 수 있다. 당신에게는 어떤 위치에서 어느 정도의 규모로 설정한 거실이 이상적일까. 오늘은 다양한 평면도 속 거실 위치를 살펴보면서 각각의 특징과 장단점, 적합한 거주 형태 등에 대해 두루 이야기해 보도록 하자.

1. 외부 풍경을 정면으로 즐기는 거실

โดย 8sky design มินิมัล ไม้ Wood effect

첫 번째로 살펴볼 것은 제천에 위치한 전원주택 1층의 평면도다. 도면에서 확인할 수 있듯, 거실은 현관에서 들어와 복도를 거쳐 진입하는 형태로 되어있다. 정면으로 넓은 석재 데크가 펼쳐지며 큰 개방감을 즐길 수 있는 구조기 때문에, 주변의 자연환경과 더불어 여유로운 전원생활을 만끽하기에 이상적인 위치다. 한층 과감하게 열린 공간으로 활용하고 싶다면 거실에서 직접 데크로 나갈 수 있는 전면 창과 슬라이딩 도어를 설치하는 것도 가능하다. 외부로 오픈된 거실은 안팎의 경계가 사라지고 외부 테라스 자체가 거실의 연장선이 된다. 넓고 자유로운 분위기, 과감한 개방감을 즐기고 싶은 전원주택과 안성맞춤인 거실 조건이 아닐 수 없다.

이 도면으로 완성한 33평 규모의 제천전원주택을 여기에서 소개하고 있다.

2. 사적인 공간 과의 적당한 간격

โดย 8sky design มินิมัล ไม้ Wood effect

앞서 살펴본 공간 배치와 비슷한 또 하나의 주택 평면도다. 기본적인 배열은 비슷하지만, 계단과 욕실의 위치에서 가장 큰 차이를 보인다. 앞의 사례와 달리 이 거실 위치에서는 계단도 욕실도 완전히 분리된 것을 확인할 수 있다. 날개벽 형태로 분리된 주방 너머로 이어지는 복도를 통해 계단 및 욕실, 침실 등으로 연결되기 때문에 원할 경우 거실과 사적인 공간 사이에 어느 정도 간격을 두는 것도 가능하다. 가족 중심의 거실을 원하지만 손님을 자주 초대하는 경우, 인기척과 소음에 예민한 가족이 있는 경우라면 중립적인 성격을 띄는 이 거실 배치가 적합하다.

이 도면은 서울의 건축가 8SKY DESIGN에서 작업을 맡았다.

3. 사생활과 완전히 분리한 거실

โดย 8sky design โมเดิร์น ไม้ Wood effect

거실과 사적인 공간을 완전히 분리하고 거실에 독립된 공간감을 주고 싶다면 이 평면도에 주목해 보자. 현관을 들어와 오른쪽으로 진입하게 되는 거실은 다른 개인 공간으로 연결되지 않고 완전히 독립된 형태를 유지한다. 2층으로 연결되는 실내 계단이 있지만 한번 꺾여 들어가는 구조기 때문에 1층 거실에서 2층이 노출되거나 소음 등이 크게 전달되지 않는다. 주방과 다이닝룸, 침실 및 욕실은 거실과 반대편으로 집중되어 있으며, 특히 침실 및 욕실은 다이닝룸을사이에 두고 있기 때문에 더욱 확실한 안정감을 보장하게 된다. 거실 자체가 약 45도 정도 꺾여있는 배치는 거실의 독립성을 한층 높여주는 포인트다. 시선이 엇갈리고 공간감이 사선으로 연결되기 때문에 사적인 공간을 온전히 보호하고 싶은 가족이나 3세대 이상의 가족에게 적합한 주택 구조다.

4. 완전히 독립된 두 개인 공간 사이의 거실

시간과 공간을 공유하는 비율을 높이고 싶지만, 개인 침실과 욕실은 적당한 간격을 두고 개인 공간으로 사용하고 싶다면 이 구조가 적합하다. 주방과 다이닝룸, 그리고 거실을 포함한 넓은 공간이 완전히 트여있는 오픈 레이아웃으로 자리하고 있는 스튜디오형 LDK 구조다. 넓은 테라스로 이어지는 전면 창과 문이 있어 큰 개방감 속에서 다양한 멀티룸으로 기능하는 다용도 거실이지만 개인 공간은 거실을 사이에 두고 완전히 분리된 것을 확인할 수 있다. 거실에 딸린 공용 화장실이 있지만, 이와 별개로 각 침실에서 독립적으로 사용할 수 있는 개인 욕실을 갖추고 있다. 부모와 장성한 자녀로 구성된 소가족이 사용하기에 편리한 거실 배치이며 셰어하우스로서도 이상적이다.

5. 사적인 공간으로서의 거실

거실까지 사적인 영역으로 사용하고 싶은 사람에게 적합한 미니 거실이다. 벽으로 막혀있는 구조에 출입문을 내 완전히 폐쇄가 가능한 거실은 오히려 침실로 오픈되어 있다. 침실이 개인 욕실 및 화장실을 포함하고 있기 때문에 거실 출입문을 닫는 순간 독립된 형태의 작은 투룸이 완성되는 구조다. 1층을 상업 공간으로 사용하는 싱글 혹은 부부에게 효율적이며, 두 세대 이상이 한 집에서 거주하는 경우 장성한 자녀 및 그 배우자가 2층에 사생활이 보장되는 독립된 생활 공간 확보하고자 할 때 이상적이다. 행복한 싱글 라이프를 위하여, 감각적인 소형 아파트 인테리어 사례를 여기에서 만나보자.

6. 모든 일상을 하나로 묶어주는 구심점

ทันสมัย  โดย 덴보드, โมเดิร์น

모든 가족원의 일상을 자연스럽게 하나로 묶어주는 거실을 원한다면, 모든 동선이 거실을 통하는 레이아웃을 선택하는 것이 어떨까. 가족들이 함께하는 시간이 많고 불편함 없이 편안하게 사생활을 오픈할 수 있는 가정이라면 거실의 비중이 크고 거실을 중심으로 각 침실을 둘러싸는 형태로 배치하는 구조가 적당하다. 주방과 다이닝룸까지 거실로 오픈되어있다면 더욱 편리하다. 공용 공간에서도 모든 가족들의 인기척을 느낄 수 있으며 대화를 나눌 수 있기에 한층 밀착된 일상을 기대할 수 있을 것이다.

7. 중정을 품고 있는 거실

ทันสมัย  โดย homify, โมเดิร์น

실내 생활 공간이 외부에 크게 노출되지 않으면서도 자연 풍경 및 개방감을 즐길 수 있는 중정형 거실이다. 도심 주택에서 거실이 품고 있는 중정은 외부 시선이 주는 부담감 없이 숨통을 틔워주는 작은 휴식 공간 역할을 한다. 외부 환경에 영향을 받지 않는 전원주택이라면 통유리와 출입로를 설치해 개방감을 극대화하는 것도 가능하다. 두 면에 걸쳐 오픈한 거실은 말 그대로 완전히 열린 공간이 된다. 마치 정자에서 느긋한 휴식 시간을 즐기는 듯, 더할 수 없이 큰 자유로운 공간감을 즐기고 싶다면 중정과 연결되는 방식으로 거실을 계획해 보자. 중정으로 여유와 개성을 담다. 해당 도면으로 완성한 태안군 방갈리 주택이 궁금하다면 여기를 클릭해 보자.

โดย Casas inHAUS โมเดิร์น

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับโปรเจคของคุณ?
ติดต่อเราได้เลย

ค้นพบแรงบันดาลใจให้บ้านของคุณ