2019 인테리어 트렌드 소재, 자재 9

ร้องขอการเสนอราคา

หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com

2019 인테리어 트렌드 소재, 자재 9

J. Kuhn J. Kuhn
Living Room โดย Pixers โมเดิร์น
Loading admin actions …

2018년 인테리어의 키워드는 워라밸, 소확행이었다. 일과 삶의 균형을 추구하며 자신의 인생을 즐기며 편안함을 느낄 수 있는 공간을 찾는 것이 목표였으며, 인위적인 요소 대신 자연스럽게 자신을 대변하는 이미지를 하나하나 담아내는 과정이었다. 그렇다면, 2019년 인테리어 트렌드는 과연 어떤 방향으로 흘러갈까. 당분간 '나' 자신에 집중하며 자연미를 추구하는 흐름은 그대로 이어질 것으로 예상된다. 여기에 더욱 다채로운 소재와 색을 활용한 과감한 시도가 더해지면서, 획일적인 인테리어 대신 개인의 개성이 드러나는 스타일링 아이디어가 쏟아져 나올 것이라 기대되고 있다.

오늘은 당신을 표현하는 특별한 스타일링, 멋진 영감을 불러일으켜 줄 2019 인테리어 트렌드 소재 및 자재를 소개한다. 흐름만 체크하면 트렌드에 맞는 당신만의 인테리어로 재창조해 볼 수도 있을 것이다. 키워드는 '자연미'와 '회귀'다.

1. 벨벳

โดย studio wok โมเดิร์น

우아함과 부드러움을 동시에 가진 소재, 2019년에는 벨벳에 주목해 보자. 짧고 부드러운 솜털을 가진 벨벳은, 고급스러운 이미지가 도드라지기 때문에 클래식 스타일의 인테리어에 주로 사용되어왔던 소재다. 하지만 이제는 고정적인 이미지를 탈피하고 미니멀, 모던, 인더스트리얼은 물론 러스틱 스타일에 이르기까지, 다야한 디자인에 접목해 다채롭게 활용하곤 한다. 벨벳 소재의 가구와 카펫 및 러그, 그리고 쿠션 등으로 당신의 공간을 한결 따뜻하게 연출해 보는 것은 어떨까.

2. 다기능 멀티 가구

โดย fpr Studio สแกนดิเนเวียน

2019년에는 가구도 스마트해질 필요가 있다. 하나의 가구로 두 가지 기능 이상을 소화하거나, 필요에 따라 커지거나 작아지는 등의 멀티 가구로 공간 효율성을 높이고 일상을 편리하게 만들어 보자. 평소에는 2인용이다가 4인용이나 8인용까지 확대되는 테이블이나 벽 속에 들어가는 침대로 변신하는 소파, 하단부는 수납장이 상단부는 침대가 되는 이중 가구 등 그 종류도 무척 다양하다.

탁월한 실용성을 갖춘 멀티 가구에 대해 더 알아보고 싶다면 여기를 클릭해 보자.

3. 과거로 돌아간 트렌드

Retro โดย Pixers โมเดิร์น
Pixers

Retro

Pixers

뉴 레트로 스타일의 바람이 불어온다. 재해석을 통해 더욱 멋스러워진 복고풍 스타일의 인테리어가 다시 한번 트렌드를 리드할 예정이다. 하지만 단순히 과거의 아이템을 다시 사용하는 것이 아니라, 그것을 조금씩 변형하고 언밸런스로 매치하는 과정을 거쳐 또 다른 스타일을 창조하는 개념에 가깝다. 레트로 아이템을 활용하되, 당신의 창의력을 발휘해 또 하나의 매력적인 디자인을 완성하는 데 도전해 보자.

특별한 레트로 스타일 주방을 만들 수는 없을까?. 여기에서 그 방법을 소개한다.

4. 다시 태어난 테라조의 화려한 귀환

ทางเดินในเมดิเตอร์เรเนียนห้องโถงและบันได โดย Camdal เมดิเตอร์เรเนียน คอนกรีต

테라조(Terrazzo)는 시멘트에 작은 대리석 조각들을 섞어 굳힌 뒤, 그 표면을 매끄럽게 가공해 제작한 인조 대리석이다. 한동안 인테리어 시장에서 보기 힘든 건축 자재였지만, 레트로 스타일이 부상하면서 다시 주목을 받기 시작했다. 과거, 관청이나 학교 바닥에서 볼 수 있었던 칙칙한 모습을 떠올려서는 안 된다. 전형적인 이미지 틀에 머물렀던 과거와는 달리, 다양한 패턴과 색을 입혀 현대에서 새롭게 태어난 테라조 소재가 당신의 편견을 완벽하게 부숴줄 것이다.

5. 재활용 장식 및 소품

โดย Lieselotte ผสมผสาน

자연을 사랑하고 보호하자는 생각이 인테리어 분야에도 스며들고 있다. 2019년에는 이런 마인드를 바탕으로 한 다양한 에코 소재가 점차 영역을 넓히며 매력을 어필할 것으로 전망된다. 플라스틱이나 병, 자기 등을 재활용한 가구와 전등, 장식 소품들은 그 건강한 마음만큼이나 멋스럽고 빈티지한 아름다움을 담고 있다. 찻잔 전등이나 낡은 욕조로 만든 소파 등, 발상을 전환하는 소재들의 믹스 매치 아이디어가 개성을 제대로 살려주기도 한다.

오래된 물건을 재활용해 만든 가구들을 여기에서 더 살펴보자.

6. 살아있는 인테리어 장식

ที่เรียบง่าย  โดย Greenbop, มินิมัล

살아있는 식물을 인테리어의 일부로 활용하는 플랜테리어가 부상하고 있다. 플랜테리어에서 식물은, 단순히 실내에 자리 잡은 화분의 개념을 넘어서 인테리어 깊숙이 들어와 건축 요소는 물론 가구 및 소품과 함께 어우러지며 스타일의 한 축을 책임지는 정도의 존재감을 가진다. 식물 종류나 그 스타일링 방식도 다양하다. 이끼 그 자체를 미술품처럼 만들어 을 채운다거나 병 속에 스스로 생육하는 미니 정원을 만드는 테라리움 역시 장식 요소와 식물을 결합한 아이디어들이다.

병 속에 있는 나만의 미니 정원. 테라리움을 만드는 방법에 대해 궁금하다면 여기를 클릭해 보자.

7. 클래식과 미니멀의 조화

클래식한 우아함의 대명사인 대리석과 미니멀 디자인이 만났다. 대리석이 가진 고유의 자연미를 선택하면서도, 자칫 지나친 고풍스러움으로 무겁게 느껴질 수 있는 점을 보완하는 믹스 매치가 2019년 대리석 소재 트렌드의 포인트다. 대규모 상판 대신 미니멀한 프레임으로 디자인한 소형 테이블이나 가구 일부분에 활용해 보자. 무겁지 않은 고급스러움으로 밝고 산뜻한 아름다움을 연출해 줄 것이다.

8. 곡선 가구

โดย SchwörerHaus โมเดิร์น

편안하고 자연스러운 이미지를 추구하는 트렌드는 곡선미를 가진 가구 디자인과 맞아떨어진다. 온화한 표정과 온기가 담겨있는 친근한 공간을 연출하고 싶다면 곡선을 살린 가구에 초점을 맞춰보는 것이 어떨까. 수용적인 태도의 곡선은 패브릭, 가죽, 우드, 스톤 그 어떤 소재와도 원만하게 조화를 이루며 어떤 컬러와도 편안하게 어우러진다. 마음에 들지만 다소 날카롭거나 차갑게 느껴지는 소재나 색감이 있다면 곡선 디자인의 가구와 매치해 중화시키는 것도 좋은 방법이다.

딱딱한 공간에 부드러움을 더하다, 여기에서 7가지 멋진 곡선 인테리어를 소개하고 있다.

9. 작고 아기자기한 소품

โดย Homemate GmbH สแกนดิเนเวียน

편안함과 순수한 아름다움을 지향하는 새 흐름에 맞게, 작고 아기자기한 인테리어 소품이 장식 트렌드로 떠오른다. 크고 화려하고 고급스러운 이미지가 강한 소품 대신, 작고 캐주얼하면서 개인의 취향을 드러나는데 집중한 소소한 소품들을 눈여겨보자. 조명이나 커튼, 화분이나 쿠션 어떤 것이든 좋다. 미니멀한 느낌보다는 정감있게 공간을 채우고 사람사는 냄새를 물씬 풍기는 것이 포인트다.

โดย Casas inHAUS โมเดิร์น

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับโปรเจคของคุณ?
ติดต่อเราได้เลย

ค้นพบแรงบันดาลใจให้บ้านของคุณ