Helpful ways for you to choose the best type of flooring for your home

ร้องขอการเสนอราคา

หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com

Helpful ways for you to choose the best type of flooring for your home

HOMIFY001 HOMIFY001
ทันสมัย  โดย Lignum Möbelmanufaktur GmbH, โมเดิร์น
Loading admin actions …

The flooring options available today offer a myriad ways to decorate your home so that it doesn’t remain just a house anymore, but more of a dream house that you might have been craving for since a long time. Presently, there is a myriad options available to ensure that users get the best that is available for their favourite kitchen, bathroom or their living room. We would also suggest you to buy 10% more than thew actual area that you want covered so that bad pieces and mistakes are covered easily. When we talk about flooring, the choice and preference of the client is the first thing that good flooring companies or service providers consider so that precise and specific help can be given to that specific client depending on what he or she might be looking for or looking to achieve. Discussed are some of the pros and cons of different types of flooring:

Criteria for choosing – according to the room / space, budget etc.

Richmond Full House Refurbishment โดย A1 Lofts and Extensions มินิมัล
A1 Lofts and Extensions

Richmond Full House Refurbishment

A1 Lofts and Extensions

Since there are a variety of options available these days, choosing the right flooring as per the available space and budget can at times be a bit difficult. However, it will largely depend on the room that requires flooring, the type and the choice of products preferred and also the foot traffic that area will be subjected to. The best way out is to make a list of the flooring needs based on whether there are children or not, the number of occupants, whether there are pets or not or whether you prefer something durable or something elegant looking? The next step would be to research the flooring options like whether you will go for a rubber or a polished floor? Whether you will use tiles or cork? Whether the floor will be a carpeted or not and so on. Then, you make an evaluation of the floor maintenance requirements and lastly, finalize the budget.

Use wooden flooring for a more natural finish

There are a multiple ways to zero in on the type of flooring that one might be looking to install that would go with the purpose of doing so and give you the satisfaction that you have been able to pull that off successfully. One of the ways to achieve that is by choosing wooden floors. The biggest advantage of wood flooring is that it lasts longer which can go upto even decades if the right choice is made. Among the various choices available, Acacia wood would be the prime choice since it is not only pocket friendly but it is quite durable also. On top it looks as good as any other expensive variety of woods and is a pleasant floor board wood to touch as well. It is a popular variety which is finding its way into urban homes at a pretty fast pace. Acacia wood flooring could be either ready- made or custom made based on the specific need(s).

Go robust with stone

Floors that are made of stone look beautiful, natural apart from being stylish. This form of flooring is best for a place that have a warm climate and that does not have much of an issue with pollen (allergens) or dust. Now, how well a stone floor will be in the long run entirely depends on the porosity (the size and the number of pores present in a stone) of the particular stone that has been installed. This implies that a dense and hard variety of stone should be chosen for the high traffic areas of a house like the family bath, mudroom, kitchen or the meeting hall. Areas that have softer stones need to be cleaned and maintained well, so that there are no stains or any other damage for a long time to come. Another benefit is the availability of various sizes and ample scope for designers to play around with finishes and geometry.

Be decorative with mosaics

Wintergarden Kitchen Extension - Haper Road - SE1 London โดย Designcubed โมเดิร์น
Designcubed

Wintergarden Kitchen Extension – Haper Road – SE1 London

Designcubed

Whether it is your sweet home or your lovely office, mosaics are considered one of the most timeless and durable options available till date when it comes to flooring. Mosaics are basically tiles, but are a couple of inches shorter in size than the normal tiles. Mosaic flooring adds beauty when installed in a specific design pattern or laid as a single colour floor. If in case you are more inclined towards a natural feel and look, then hardwood mosaic or stone mosaic tiles would make your eyes bigger. Mosaics are prepared from glass, porcelain, ceramic or maybe stone and the square shape is the most common. However, hexagonal and round shaped mosaic tiles are also available. Because of longevity and strength, porcelain mosaic tiles are the most preferred ones. Some floor mosaics are made using small round pieces of stones, popularly known as pebble mosaic. The Mosaic design shown in the picture above has been designed by Designcubed, architects in London, UK. 

Go simple with ceramic / porcelain / terracotta tiles

Full renovation on Trinity Road, London ห้องโถงทางเดินและบันไดสมัยใหม่ โดย Grand Design London Ltd โมเดิร์น
Grand Design London Ltd

Full renovation on Trinity Road, London

Grand Design London Ltd

The most important thing about using porcelain, stone tiles or ceramic is that they are water proof. Naturally, these are the number one choice when it comes to areas like the kitchen, bathroom or the basement of any building. Another important aspect is the maintenance, which is pretty low for these. These aren’t just giving colours that are consistent on the surface, but also throughout the material as well. And, god forbid, if there’s any damage, the easy repairing options make these the most preferred choice. Above all, the installation is also quite easy. Once can have a huge range of shades and styles to choose from. These are available in the form of tiles and can be available in a range of sizes as per personal requirement. Terracota tiles are made of natural materials that are very durable and are suitable for both indoor and outdoor use. These are available in a variety of styles.

Have you heard of cork flooring or resilient synthetic flooring?

Home Golf Simulator โดย RBD Architecture & Interiors โมเดิร์น
RBD Architecture & Interiors

Home Golf Simulator

RBD Architecture & Interiors

Cork flooring is considered as the ultimate green flooring option that is available till date. Cork is a totally renewable material that is prepared from the bark of the cork tree. These trees store carbon to form the bark and a tree without its bark absorbs five times more carbon than a tree with its bark on. The cork flooring is done as much the same way as a resilient or vinyl flooring and these can be directly installed over any existing floor irrespective of the material it is made of. On the other hand, resilient synthetic flooring options are surprisingly affordable. The biggest feature is that they are water resistant and thus they are more durable than their other counterparts. These also enable to make the floor shock absorbent which is important for long intervals or when something accidentally falls on the floor. In any case, one must evaluate the pros and cons of different types of flooring before starting off.

Hope these flooring ideas inspired you greatly! How about taking checking out a home in shades of brown? Walk through this wonderful architecture - A home dressed in shades of brown

โดย Casas inHAUS โมเดิร์น

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับโปรเจคของคุณ?
ติดต่อเราได้เลย

ค้นพบแรงบันดาลใจให้บ้านของคุณ