욕실에 세련된 스타일을 더하는 완벽한 벽 장식 아이디어

ร้องขอการเสนอราคา

หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com

욕실에 세련된 스타일을 더하는 완벽한 벽 장식 아이디어

Park Eunji Park Eunji
โดย HONEYandSPICE innenarchitektur + design โมเดิร์น
Loading admin actions …

욕실은 집에서 가장 작은 부분을 차지하기 때문에, 인테리어의 중요성이 그다지 높게 평가되지 않는 경향이 있다. 하지만 일상에서 쌓인 스트레스를 풀고 상쾌한 아침을 시작하기 위해선 편안하고 만족스럽게 꾸며진 욕실이 반드시 필요하다. 세련된 욕실 인테리어는 삶의 질을 높이는 한 가지 방법이 되는 셈이다. 

욕실 인테리어를 논할 때 가장 많이 거론되는 것은 역시 타일이다. 시중에 나와 있는 다양한 형태, 패턴, 디자인의 타일을 사용하면 욕실 분위기를 손쉽게 스타일링할 수 있다. 내 마음에 꼭 드는 욕실을 만들기 위한 첫걸음, 욕실 벽 인테리어의 트렌드를 지금부터 알아보자.

1. 콘크리트 벽

인더스트리얼 스타일은 현대 디자인계의 트렌드다. 세련되고 심플한 가구 스타일은 투박하면서도 독특한 분위기를 자아낸다. 빈티지 가구를 재활용하는 아이디어는 환경을 위해서도 긍정적이다. 이처럼 투박한 매력의 인더스트리얼 스타일은 거칠지만, 개성적인 인상으로 질리지 않는 인테리어를 지향한다. 사진 속의 욕실엔 방수 콘크리트가 시공되어 인더스트리얼의 매력을 잘 보여준다. 자연스러운 콘크리트 본연의 색상과 따뜻한 목재가 만들어내는 독특한 조화는 욕실을 더 감각적으로 만든다. 이 노출 콘크리트 벽은 수도꼭지나 조명에 쓰인 금속과의 조화도 근사하다.

2. 유리 블록

유리는 전문가들이 타일을 대체하기 위해 자주 선택하는 소재다. 다양한 색상의 유리 큐브로 제작된 욕실 벽은 투명하고 밝은 분위기를 연출하며 깔끔한 욕실 연출을 돕는다. 유리 블록은 기존의 타일 인테리어에서 벗어나, 미래적인 인테리어를 추구하는 사람들이 주로 선호하며 위생 관리도 쉬워 꾸준히 인기가 올라가는 추세다. 하지만 재료의 특성상, 시공이 까다로우므로 전문가와의 꼼꼼한 상의가 필요하다.

3. 자연스러운 돌벽

사회가 점점 도시화 될수록 자연에 대한 향수는 높아져 가고 있다. 이런 추세는 인테리어에서도 마찬가지다. 점점 더 많은 사람이 돌이나 나무 같은 천연 소재를 사용한 인테리어를 찾고 있다. 사진 속에서 욕실의 돌벽은 이러한 자연물이 얼마나 큰 매력을 가졌는지 보여준다. 거친 표면을 그대로 살린 벽과 고급스러운 세면대는 그 자체로 공간에 무게감을 더한다. 별다른 장식 없이도 은은하게 풍기는 중후함은 인공 타일이 결코 따라갈 수 없는, 천연 소재만의 장점이다. 

계속해서 돌 소재를 이용한 욕실 인테리어가 궁금하다면 여기를 눌러 알아보자.

4. 조약돌 모자이크

계속해서 욕실에 자주 쓰이는 또 다른 천연 소재를 알아보자. 이번에 소개할 벽 스타일은 바로 조약돌을 활용한 모자이크다. 조약돌 모자이크는 주로 유럽의 남부 지방에서 주택의 외관에 자주 쓰이는 기법이며, 현대 인테리어에서는 욕실에서도 심심치 않게 찾아볼 수 있다. 조약돌 모자이크는 작은 면적에서도 존재감이 강해 시선을 끌기 좋다. 이 디자인을 선택할 땐 조약돌의 색상과 질감 욕실 전체의 디자인에 조화로워야 한다는 점을 잊지 말자. 이 소재를 잘 사용하면 더 건강하고 자연 친화적인 욕실을 만들 수 있으며, 여유를 중요시하는 지중해 스타일의 욕실에도 잘 어울린다.

5. 다채로운 패턴의 타일

온통 흰색으로 도배된 욕실은 오랫동안 사랑받아온 스타일이다. 하지만 트렌디한 인테리어를 위해선 좀 더 과감해질 필요가 있다. 사진 속의 다채로운 타일은 화려하지만 과하지 않은 방법으로 감각적인 욕실 인테리어를 완성한다. 모로코 지방 부근의 전통적인 패턴과 지중해를 연상시키는 싱그러운 색상의 타일은 깔끔하고 넓은 욕실을 아름답게 채워 넣고 있다. 공간에 여유가 있다면 너무 심플한 스타일보다는 이처럼 다채로운 디자인의 욕실이 더 풍부해 보일 수 있다.

6. 어두운 색상의 벽

어두운 색상이 공간을 작아보이게 만든다는건 이젠 누구나 알고 있는 상식이다. 하지만 이 특성을 잘 이용한다면 그 어느것 보다 아늑하고 차분한 욕실을 가질 수 있다. 이때 주의할 점은 어두침침하고 음습해보이는 연출을 피하고 고급스러우며 모던한 방향으로 색을 해석해야 한다는 것이다. 욕실에 어두운 색상을 사용한 예시를 보기 위해 INSIGHT VISION GMBH에서 진행한 작업을 살펴보자. 전체적으로 과감한 블랙 색상을 선택해 색다른 분위기를 연출했다. 작은 타일로 이뤄진 블랙 모자이크는 밝은 빛을 맑게 비춰내기 때문에, 그 자체로 고급스럽고 감각적인 인테리어 포인트가 됐다. 확고한 컨셉과 철저한 계산만 있다면 인테리어 공식은 우리에게 아무런 문제가 되지 않는다.

โดย Casas inHAUS โมเดิร์น

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับโปรเจคของคุณ?
ติดต่อเราได้เลย

ค้นพบแรงบันดาลใจให้บ้านของคุณ