누구에게나 환영받는 느낌을 주는 20가지 사랑스러운 가정 주택

ร้องขอการเสนอราคา

หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com

누구에게나 환영받는 느낌을 주는 20가지 사랑스러운 가정 주택

J. Kuhn J. Kuhn
ทันสมัย  โดย monica khanna designs, โมเดิร์น
Loading admin actions …

개인 주택에 살면서 자연스럽고 편안한 삶을 즐기는 것은 많은 사람의 꿈이다. 도시 중심에서 외곽으로의 이주가 증가하는 근래의 추세는 바로 이런 사실을 반증하고 있다. 아이들을 회색빛으로 가득 찬 도시에서 키우고 싶지 않고, 소중한 개인 시간을 지루한 교통체증에서 낭비하는 것이 싫으며, 직장을 다니는 것에도 문제가 없는 사람이라면 도시 외곽 생활이 이상적인 대안이 될 수 있을 것이다. 이미 외곽 생활을 결심하고 그곳에 집을 새로 짓거나 오래된 기존의 집을 개조할 계획이 있다면, 오늘 기사에서 소개하는 당신의 관심을 끌 만한 다양한 건축 스타일의 주택을 눈여겨보는 것은 어떨까. 마음에 들거나 영감을 주는 주택이 있다면 새로운 아이디어 페이지에 저장한 후, 당신만의 새로운 아이디어를 만들어 보거나 자료로 준비해 볼 수 있다. homify 페이지에 프로젝트를 올려둔 건축가 및 건설 회사와 직접 상호 작용하여 다양한 정보를 얻을 수 있다는 사실도 잊지 말자.

1. 통나무 집들도 현대적인 스타일 가질 수 있다.

너무 러스틱한 통나무집은 별로다? 사진을 보자. 통나무 집도 충분히 모던할 수 있다.

2. 오래전 농가처럼 보이는 신축 주택

이 집은 러스틱 스타일 건축물이 가지는 아름다움을 모두 보여 주는 신축 주택이다. 기존에 있는 오래된 집 대신에 완전히 새로 지은 집으로, 매우 현대적이며 상징적인 디자인으로 장식했다. 

3. 간단하고 간단하며 기능적인 집 : 훌륭한 방갈로

이 집은 매우 단순한 기본 구조로 되어 있다. 그레이 컬러의 경사진 지붕과 흰색 외관으로 모던한 스타일을 모여주는 매력적인 가정집이다.

4. 녹색 식물에 빨간 창문이 있는 석조 건물

돌담, 붉은 나무 창문, 지붕에서 내려오는 포도 나무. 과연 이런 멋진 시골집을 원하지 않을 사람이 어디 있을까?

5. 물질적 다양성을 지닌 절충주의 건축

경사진 지붕, 펜트하우스형 객실과 같은 고전적인 세부 요소와 현대적인 건축 자재가 결합한 멋진 주택이다.

6. 미국식 사이딩이 있는 조립식 주택

로프트룸에 미국식 사이딩 구조를 가진 전형적인 미국 스타일의 집이다. 미국적인 이미지를 가졌지만, 사실은 터키 회사에서 사전 조립 후 빠르게 완성한 터키 내 주택이다.

7. 야외 공간에서 평화로운 즐거운 휴식을 즐길 수 있는 집

어떤 사람들은 실내보다 오히려 실내 공간의 규모에 초점을 맞춘다. 맑은 날이 많은 남부 지역에 살고 있다면, 실제로 테라스와 정원에서 보내는 시간이 많으니 편안한 야외 휴식 공간을 확보해 두는 것도 좋은 선택이다.

8. 노후를 위한 완벽한 계획. 관리하기 쉬운 목조 별장

아이들이 있는 가정이 큰 집을 좋아하는 반면, 나이가 든 사람들은 청소와 관리가 쉬운 작은 집들을 꿈꾼다.

​9.에게해 건축술을 가진 넓고 광활한 별장

흰색 파사드와 우드 퍼고라, 그리고 둥근 지붕과 가정용 수영장이 더해져 에게 해가 연상되는 멋진 주택이다.

10. 매력적으로 잘 보존된 마을 주택

โดย RAC ARQUITETURA ชนบทฝรั่ง อิฐหรือดินเผา

얼핏 보면 입체감 없이 평평한 것 같은 외관이지만 일부 벽면을 벽돌로 덮고 웅장한 느낌을 주는 우드 지붕에 블라인드와 창문 및 문으로 다채롭게 장식한 주택이다.

11. 복잡한 유리 외관과 호수 전망이있는 현대적인 집

Camp Hammer โดย Uptic Studios โมเดิร์น
Uptic Studios

Camp Hammer

Uptic Studios

바위 위에 설계된 이 집은 세 외벽이 모두 유리로 되어 있어 집 주면 삼면의 아름다운 자연 풍경 모두를 집 안에서 즐길 수 있다.

12. 오래 된 석조 주택

โดย b+t arquitectos คันทรี่

오래된 석조 주택도 리노베이션을 통해 웅장한 멋이 있는 주택으로 변신할 수 있다.

다양한 매력을 가진 모던 석조 주택이 궁금하다면 여기를 클릭해 보자.

13. 대칭으로 눈을 채우는 전통적인 형태의 모던 하우스

완벽한 대칭이 아름다운 모던 하우스. 이런 집에서 살면서 행복하지 않을 수가 있을까.

14. 날카로운 라인을 좋아하는 사람들을위한 기하학적 디자인

ทันสมัย  โดย monica khanna designs, โมเดิร์น
monica khanna designs

Juanapur Farmhouse

monica khanna designs

아마도 당신이 꿈꾸는 모든 요소로 가득 찬 집이 아닐 수도 있다. 하지만 힘 있고 현대적인 모습으로 끊임없이 관심을 끄는 주택이다.

15. 넓은 석조 주택

โดย AD+ arquitectura ชนบทฝรั่ง

석조 주택을 좋아하지만 작은 규모가 불만이라면, 넓은 빌라를 짓고 겉 부분에 자연적으로 보이는 석자재를 씌우는 것도 좋은 대안이 된다.

16. 넓은 창문과 석재 정면이있는 멋진 건물

과거 건축 기술의 한계로 인해 석조 주택의 창문을 작게 설계해야 했을 때, 그 내부는 대체로 우울한 분위기였다. 하지만 오늘날의 건축가들은 다양한 기술과 도구를 활용해 큰 창문과 석재, 목재를 완벽하게 조화시킬 수 있게 되었다.

17. 사랑스러운 컨트리 스타일 주택

우드로 마감한 다락방과 귀여운 난간들. 사랑스러운 컨트리 스타일 주택의 완벽한 예를 보여주는 주택이다.

18. 태양 전지 패널로 덮힌 지속 가능한 아키텍처 사례

Schoolmasters eco house โดย build different โมเดิร์น
build different

Schoolmasters eco house

build different

이 조립식 구조물은 철제 구조물 위에 올라서 있으며 따뜻한 이미지를 연출하기 위해 나무 패널로 마감했다.

19. 단단한 유리 천장으로 외부를 볼 수있는 아름다운 건축물

따뜻한 집 안에서 아름다운 설원과 하얀 눈이 내리는 장면을 지켜보는 일상. 생각만 해도 환상적이다.

20. 화려한 해변가에서의 행복한 삶

화려한 색으로 집을 만들되, 정도를 벗어나 산만하거나 어지러워지는 것을 막아주는 것도 가능할까? 천연 목재 표면과 결합하면 충분히 가능하다.

โดย Casas inHAUS โมเดิร์น

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับโปรเจคของคุณ?
ติดต่อเราได้เลย

ค้นพบแรงบันดาลใจให้บ้านของคุณ