정원 바닥을 아름답게 채우는 아이디어. 10가지 야외 바닥 마감재

ร้องขอการเสนอราคา

หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com

정원 바닥을 아름답게 채우는 아이디어. 10가지 야외 바닥 마감재

J. Kuhn J. Kuhn
ทันสมัย  โดย Naharro, โมเดิร์น
Loading admin actions …

정원 모습에 변화를 주고 싶다는 생각이 반복적으로 들거나 그곳에서 지내는 시간 중에 불편함을 느낀다면, 그것은 정원의 바닥이 당신에게 맞지 않는다는 신호와도 같다. 결심이 섰다면 이제는 예산을 세울 차례다. 경제적인 상황과 정원 규모에 맞춰 유지 보수가 쉽고 내구성을 갖추고 있으며, 가족들의 취향에 적합한 마감재를 찾아보는 것으로 첫걸음을 시작해 보자. 

정원 바닥을 마감하는 재료는 거주하는 지역의 기후와도 연관이 깊다. 특정한 기후에 맞지 않아 유지가 힘들다면 아무리 아름다운 소재 하더라도 기능성이 떨어진다는 사실을 기억해야 한다. 오늘 기사에서 소개하는 10개의 옵션을 살펴보는 시간이, 당신의 정원에 딱 맞는 최적의 바닥 마감재를 찾아내는 데 도움이 될 수 있을 것이다

1. 가볍게 뿌려진 자갈

위의 바닥재가 돌을 하나로 모아 시멘트 혼합물과 함께 단단하게 만들어 제작한 것이라면, 이것은 자갈을 고정하거나 모아두지 않고 그냥 넓게 깔아놓는 방법이다. 원하는 장소에 고르게 깔아두기만 하면 기대 이상의 운치 있는 정원 풍경이 완성된다.

2. 선택이 폭이 넓고 저렴한 바닥 포장용 판석

바닥 포장용 판석 역시 저렴한 소재 중 하나이다. 다양한 색상과 무늬, 음영 등을 표현할 수 있어 선택의 폭이 넓다는 점도 장점이다. 표면을 부드럽게 마무리하는 경우가 대부분이지만 거칠게 마감해 독특한 질감을 살릴 수도 있다. 변색을 막기 위해서는 마감 공사 때 표면에 얼룩 방지 제품을 처리하는 것이 좋다.

3. 따뜻한 휴식 공간을 원한다면

ทันสมัย  โดย Naharro, โมเดิร์น

나무 특유의 부드럽고 따뜻한 질감은 쾌적한 분위기의 공간을 연출하는데 탁월하다. 당신의 마당에 우드 데크를 설치해 보자. 언제나 아늑하고 편안한 분위기 속에서 휴식을 즐길 수 있는 당신만의 특별한 장소가 될 것이다.

4. 차분한 자연미가 있는 공간

โดย Melian Randolph โมเดิร์น

조약돌은 회색이나 갈색, 심지어 붉은색을 띄기도 하며 자연스러우면서도 은은한 장식 효과를 주는 아이템으로 유용하다. 차분한 분위기를 조성하고 싶다면 정원 바닥에 조약돌을 고정한 자재를 깔고 색을 활용해 무늬를 넣어보는 것을 추천한다.

5. 실용성의 끝. 인조 잔디

설치 및 유지 보수가 쉽고 비용까지 저렴한 소재라면 역시 인조 잔디만 한 것이 없다. 한 번 깔아두면 일 년 내내 새로 심은 푸른 잔디처럼 보이며 물을 주거나 다듬을 필요도 없기 때문에 관리도 아주 간단하다. 추운 겨울에도 문제가 없고 열과 심한 폭우 속에서도 잘 견디는 소재이다.

6. 다양한 배열이 가능한 타일형 석재

타일형 석재는 내성이 강하고 미끄럼 방지가 되어있어 안전하다는 점이 가장 큰 장점이다. 배열하는 방식에 따라 다양한 무늬를 그려낼 수 있기 때문에 창의적인 디자인으로 바닥을 장식하기에도 효과적인 소재이다.

7. 개성과 유쾌함이 가득한 곳

ผสมผสาน  โดย homify, ผสมผสาน ไฟเบอร์ธรรมชาติ Beige

이 정원에서 우리는 상상력의 한계를 뛰어넘는 독창성을 볼 수 있다. 잔디밭 사이에 원형 조각을 배치하고 독특한 장식과 조각품을 추가해 경쾌한 생동감과 유쾌함이 가득한 정원의 모습이다.

8. 오랜 시간 사랑받아온 구운 점토

내구성이 좋고 고급스러운 이미지를 주는 구운 점토는 이미 오래전부터 정원이나 테라스의 바닥 마감재로 사용되는 소재였다. 수명이 길고 변질되지 않으며, 견고함이 특히 뛰어난 천연 아이템이다.

9. 실용적이며 안전하다. 합성 바닥재

TERRACE ON A SLOPE โดย WARCO Bodenbeläge คันทรี่
WARCO Bodenbeläge

TERRACE ON A SLOPE

WARCO Bodenbeläge

합성 바닥재는 매우 실용적이며 상대적으로 저렴한 소재다. 색상 및 모양을 다양하게 제작할 수 있고 심지어 세탁도 가능하며 열과 추위에 강한 절연체기 때문에 어린 자녀가 있는 가정집에 안성맞춤이다.

사진의 정원은 독일의 데크, 테라스 및 난간 전문가 WARCO에서 작업했다.

10. 새로운 강자. 마이크로시멘트

마이크로시멘트는 최근 시장에서 호황을 누리고 있는 제품 중 하나이다. 깨끗한 광택과 함께 마감 처리되어 있으며 다양한 색상으로 표현 가능하고 질감도 부드러워서 다양한 소비자층을 만족하게 하는 제품이다. 내구성이 뛰어나 관리 및 유지가 수월하다는 점도 큰 장점이다.

10가지 프런트 정원 아이디어가 궁금하다면 여기를 클릭해 보자.

โดย Casas inHAUS โมเดิร์น

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับโปรเจคของคุณ?
ติดต่อเราได้เลย

ค้นพบแรงบันดาลใจให้บ้านของคุณ