주방의 10가지 콘셉트: 나와 어울리는 특별한 주방을 찾다

ร้องขอการเสนอราคา

หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com

주방의 10가지 콘셉트: 나와 어울리는 특별한 주방을 찾다

Seulki Jo Seulki Jo
โดย Marina Turnes Arquitetura & Interiores โมเดิร์น
Loading admin actions …

주방은 집에서 가장 특별한 장소 중 하나이다. 그 이유는 주방에서만이 음식을 조리할 수 있고, 그 음식을 통해 우리의 미각을 만족시킬 수 있기 때문이다. 그리고 때론 단순히 음식뿐만 아니라 사랑하는 사람과의 식사와 추억을 남기는 장소이기도 하다. 그렇기 때문에 대부분의 집 주인은 주방이라는 공간에 그들의 애정과 관심을 담는다. 이 말은 곧 대부분의 주방 인테리어에 집 주인의 취향이 묻어난다는 말과도 같다. 이때, 집 주인이 원하는 스타일에 따라 각 주방에 콘셉트라는 것을 정한다.

오늘은 이 주방 콘셉트에 대해 알아보려고 한다. 물론 74억 명의 인구가 살고 있는 이 지구에는 수없이 많은 콘셉트가 존재할 것이고, 그러므로 그 모든 콘셉트를 설명하는 것은 불가능에 가깝다. 하지만 그 수많은 주방 콘셉트 중에서 10가지를 골라 하나씩 살펴보면서, 과연 나와 어울리는 콘셉트는 무엇인지 알아보자.

1. 주택의 면적이 넓다면 대형 주방을

โดย ATM Arquitetura โมเดิร์น

첫 번째 주방 콘셉트는 대형 주방이다. 대형이라는 말처럼 이 주방은 거실의 벽 한쪽을 모두 주방이 차지하고 있다. 게다가 조리대 위아래의 수납공간으로도 모질라 옆으로도 키 큰 장수납장이 줄지어 설치되었다. 만약 당신의 주방 면적이 넓은 경우, 대형 주방 콘셉트에 도전해 보자!

2. 오랫동안 같은 주방 스타일을 유지하고 싶다면 올블랙을

두 번째 주방은 올블랙 주방이다. 블랙은 일반적으로 심플하고 세련된 어반 스타일을 연출할 수 있으며, 만약 스테인리스 재질을 블랙에 포인트로 활용하면 세련된 도시 이미지를 배가할 수 있다. 이러한 올블랙 주방은 시간이 지나도 때가 잘 타지 않으므로, 오랫동안 주방 인테리어를 그대로 유지하고 싶은 사람에게 추천한다.

3. 활기찬 주방을 원한다면 복고풍으로

โดย ARQ_IN โมเดิร์น

패션에만 복고 스타일이 있을까? 아니다, 주방에도 복고 스타일이 있다. 사진과 같이 복고 느낌이 물씬 풍기는 냉장고와 타일을 활용하면 누구든지 복고풍 주방을 만들 수 있다. 복고풍 주방의 화려한 색상은 공간을 활기차게 만드는 능력이 있으므로, 활기찬 주방을 원한다면 복고풍을 기억하자!

4. 청결함을 우선시한다면 화이트 주방을

โดย homify มินิมัล แผ่น MDF

화이트 색상은 현대 인테리어에서 가장 많이 사랑받는 색상이다. 화이트는 밝고 청결한 분위기를 형성하므로, 늘 청결함을 유지해야 하는 주방의 특성과 잘 어울릴 수밖에 없다. 만약 사진과 같이 벽과 주방가구를 전부 화이트로 통일시키고 싶은 경우, 재질을 동일하게 맞추는 것보단 핸디코트로 벽을 바르는 등 재질을 달리하면 스타일의 단순함을 피할 수 있다.

5. 독창적인 주방을 원한다면 튀는 색깔로 포인트 준 주방을

주방 인테리어에 노란색과 오렌지색같이 눈에 띄는 색상을 사용해 보자. 이러한 색상은 주방에서 흔히 사용되지 않기 때문에, 주방을 독창적인 스타일로 장식하는데 제격이다. 또한 칠판 페인트를 활용해도 독창적인 주방이 탄생할 수 있다. 사진과 같이 주방 벽을 칠판 페인트로 칠하는 경우, 개성 있는 나만의 메모장으로 활용할 수 있다. 이 칠판 메모장은 인테리어 효과도 나타낼 수 있으므로 효율적인 아이디어다.

6. 무엇보다도 실용성이 최고라고 생각한다면 기능적인 주방을

이 주방은 발코니를 확장하여 만들어졌다. 그래서 과거 발코니 영역에 설치돼 있었던 세탁실이 주방과 통합되었다. 따라서, 세탁과 요리를 한 공간에서 해결할 수 있는 실용적인 공간이 되었다. 

또한 수납공간에서도 실용적인 요소를 찾을 수 있는데, 먼저 상부장을 살펴보자. 상부장은 개폐식 수납장을 사용하는 대신 선반을 활용했다. 비록 오픈형 선반은 아니지만, 유리문을 설치하여 청결을 유지하는 동시에 내부를 들여다볼 수 있게 설계했다. 이러한 방법을 활용하면 필요한 주방 기구를 쉽고 빠르게 찾을 수 있어 좋다. 그리고 하부장엔 다양한 크기의 서랍장을 설치했는데, 이는 주방 물품을 손쉽게 분류, 보관하도록 만드는 실용적인 요소이다.

7. 우아하고 고급스러운 주방을 원한다면 목제 가구를

โดย SESSO & DALANEZI โมเดิร์น

목제 가구를 활용하면 분위기 있고 우아한 주방 분위기를 형성할 수 있다. 특히, 목재만이 나타낼 수 있는 특유의 나뭇결로 인해, 시간이 지나도 촌스럽지 않고 고급스러운 느낌이 난다. 만약 사진 속 주방처럼 매립형 간접 조명을 설치하는 경우 따뜻한 분위기를 조성할 수 있으며, 거울을 설치하는 경우 공간감을 배가시킬 수 있다.

8. 요리에 집중하고 싶다면 현대 주방 기기가 설치된 주방을

โดย Sarah & Dalira ผสมผสาน

만약 당신이 요리를 좋아하는 경우, 주방에 현대 기기를 설치하는 것은 어떨까? 현대 기기는 당신의 요리 생활을 아주 풍성하게 만들 것이다. 또한, 시간을 단축시키며 쉽고 빠르게 요리할 수 있도록 도울 것이다. 예를 들어, 사진 속 주방엔 와인셀러가 매립되어 있어 집에서도 와인을 맛있게 숙성시킬 수 있다. 이제 당신도 관심 있는 분야의 최신 주방 기기를 구비해 보자. 예를 들어, 케이크를 자주 굽는다면 여러 가지 최신 베이킹 도구와 기기를 구비하여 주방을 꾸밀 것!

9. 작지만 체계적인 주방을 원한다면 공간 효율형으로

비록 주방의 면적이 크지 않더라도, 삼면을 활용하면 공간을 체계적으로 활용할 수 있다. 먼저 첫 번째 벽엔 냉장고, 오븐과 같은 주방 기기를 설치하자. 그리고 두 번째 벽은 개수대와 조리대가 설치될 것이다. 이때 조리대 위에 스프링 선반을 설치하는 경우, 수납공간으로 활용할 수 있다. 그리고 마지막으로 남은 벽엔 스토브를 설치하자. 나아가, 조리대 밑과 남은 공간을 모두 하부장으로 만들면 충분한 수납공간까지 제공할 수 있다.

10. 강하고 임팩트 있는 매력을 원한다면 인더스트리얼 주방을

โดย PM Arquitetura อินดัสเตรียล

마지막으로, 우리는 인더스트리얼 스타일의 주방을 살펴보려고 한다. 노출 콘크리트와 철 파이프가 주방과 안 어울릴 듯하면서도 묘한 매력을 발산한다. 특히, 이 주방은 톤 다운된 민트 컬러와 함께 어우러짐으로써, 자칫 거칠고 투박해 보일 수 있는 주방을 세련되게 표현했다. 만약 당신이 카페 같은 주방을 갖고 싶거나 임팩트 있는 주방을 꾸미고 싶은 경우, 인터스트리얼 스타일을 도전해 보자.

만약 컨트리풍의 주방에 대해 궁금하다면, 다음 기사를 읽어 보자: 7가지 컨트리풍 주방 인테리어

โดย Casas inHAUS โมเดิร์น

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับโปรเจคของคุณ?
ติดต่อเราได้เลย

ค้นพบแรงบันดาลใจให้บ้านของคุณ