상상력을 자극하는 10가지 주택 디자인 모음

ร้องขอการเสนอราคา

หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com

상상력을 자극하는 10가지 주택 디자인 모음

Jihyun Hwang Jihyun Hwang
Grillagh Water โดย Patrick Bradley Architects โมเดิร์น
Loading admin actions …

다른 문화권의 나라에서 만든 영화나 드라마를 보면 매일 보는 풍경과는 다른 풍경을 보게 된다. 간접적으로 다른 문화권의 한 나라를 경험하게 되는 재미가 있는 셈이다. 그들의 풍경을 보다 보면 늘 봐왔던 집도 다른 모양인 데다가 집이 놓인 길의 폭도 다르고 때로는 집 안을 채우는 조명의 색도 다르다. 문화권은 다르지만 이렇게 여러 모양새의 집들을 보고 있으면 매일 같은 것을 보는 것보다 생각의 범위가 넓어져 집에 대한 상상력을 키우는 데도 도움이 된다. 훗날 멋진 내 집을 꿈꾼다면, 오늘 기사글에 집중해 보자. 상상력을 자극하는 10가지 주택 디자인을 소개한다. 

1. 아름다운 베란다가 있는 집

첫 번째로 살펴볼 집은 미국의 한 교외 주택이다. 섬세하고 매력적인 외관으로 눈길을 사로잡는다. 흰색과 어두운 회색의 매력적인 조화로 외관을 정리했고, 정면을 향해 낸 여러 창문과 지붕의 채광창과 굴뚝까지 상당히 개방적인 느낌으로 마무리했다. 계단에서 기둥이 있는 작은 베란다 공간으로 이어지는 전형적인 미국 남부 주의 스타일로 컨트리한 매력을 듬뿍 안고 있는 주택이다. 미국의 건축 회사 HUGH JEFFERSON RANDOLPH ARCHITECTS 에서 설계했다.

2. 모던 컨테이너 하우스

Grillagh Water โดย Patrick Bradley Architects โมเดิร์น

컨테이너 하우스 자체가 해상 컨테이너를 기본 구조물로 취하고 있으므로 특유의 거친 느낌은 있을 수 있다. 그리고 바로 그 점이 컨테이너 하우스의 큰 매력 중 하나다. 영국의 건축 회사 PATRICK BRADLEY ARCHITECTS 에서는 컨테이너 하우스의 인더스트리얼 감각과 자연의 온기를 한데 모아보는 시도를 선보였다. 언덕이 있는 지형을 활용해 아랫부분보다 윗부분이 무거운 모습으로 외관을 정리했고, 특유의 차가운 느낌은 주변의 녹지와 함께 부드럽게 중화되는 느낌이다. 고요하고 특이한 분위기의 주택이다.

3. 자연 친화적인 분위기의 조립식 주택

Schoolmasters eco house โดย build different โมเดิร์น
build different

Schoolmasters eco house

build different

영국의 홈 빌더 Build Different 는 자연 친화적인 분위기의 단층 주택을 선보였다. 이 집의 특별한 점은 바로 조립식 주택이라는 점이다. 일반 주택 건설보다 시간과 경제적 비용을 상당히 줄일 수 있었고, 디자인적인 측면에서도 일반 주택과 비교해 떨어지지 않아 건축주의 마음을 흡족 시켰다. 건축주의 노후를 위한 주택으로 단층 설계했으며 자연 자재를 많이 사용하고, 주변과 어우러지는 모습으로 화사하게 마감했다.

4. 단순하지만 아름다운 주택: 철, 유리, 나무의 만남

The Edge โดย Boutique Modern Ltd โมเดิร์น

영국의 또 다른 홈 빌더 Boutique Modern Ltd 에서 선보인 주택이다. 철 기반의 프레임으로 주택의 기본 구조를 단단히 고정하고, 유리와 나무로 개방성과 온기를 더했다. 강한 인더스트리얼 스타일의 분위기를 갖고 있으면서도 동시에 모던한 분위기를 풍기는 묘한 매력의 주택이다.

5. 빨간 지붕의 오두막 같은 주택

Wee House Show Home โดย The Wee House Company
The Wee House Company

Wee House Show Home

The Wee House Company

검은색 외벽에 빨간색 지붕을 얹은 자그마한 주택이다. 영국의 홈 빌더 THE WEE HOUSE COMPANY 에서 선보인 주택으로 단순함에서 아름다움을 찾고자 했다. 외벽이 검은색이기 때문에 어두워 보일 수 있는 이미지를 흰색의 창틀과 문으로 중화시켰다.

6. 모던 목조 샬레(chalet: 스위스 산간 지방의 지붕이 뾰족한 목조 주택)

Pobble House โดย Guy Hollaway โมเดิร์น
Guy Hollaway

Pobble House

Guy Hollaway

영국의 건축 회사 GUY HOLLAWAY 에서 선보인 주택이다. 지붕 끝이 뾰족한 모습으로 특히 스위스 산간 지방 특유의 샬레라는 목조 주택 디자인에서 영향을 받았다. 주택의 경계를 넓혀 대형 갑판 테라스를 설계해 실내외의 연결에도 신경 쓴 모습이 인상적이다. 전체적으로 상당히 모던하고 세련된 디자인으로 완공된 주택이다.

7. 창의력이 돋보이는 디자인의 주택

Beach Hampton โดย homify โมเดิร์น
homify

Beach Hampton

homify

미국의 건축 회사 BATES MASI ARCHITECTS 에서 설계한 주택이다. 경사가 있고 불규칙한 선으로 단번에 눈길을 사로잡는 독특한 주택 디자인이다. 커다란 창문과 창문에서 이어지는 테라스로 개방성을 높였다. 

8. 단정하고 아늑한 2층 주택

The Sett โดย Dow Jones Architects มินิมัล

영국의 건축 회사 DOW JONES ARCHITECTS 에서는 단정하고 아늑한 멋을 살린 2층 주택을 선보였다. 단순한 상자 형태의 건축 메스를 쌓아 올려 안정적인 느낌을 더하고, 검은색 목제로 외관을 마감해 독특하고 부드러운 개성을 드러냈다. 1층의 경우 커다란 창문으로 실내와 실외를 유기적으로 연결하고 있으며, 2층의 경우 1층보다 건축 메스의 규모를 작게 해 자연스레 만들어진 테라스 공간으로 실내외를 잇고 있다.

9. 호숫가를 내려다보는 주택

Camp Hammer โดย Uptic Studios โมเดิร์น
Uptic Studios

Camp Hammer

Uptic Studios

호수가 내려다보이는 자리에 들어선 단층 주택이다. 미국의 건축 회사 UPTIC STUDIOS 에서 설계했으며 호숫가를 바라볼 수 있는 위치적 장점을 최대한 살리기 위해 외벽에서의 유리창 비율이 높다. 날카롭게 경사진 지붕은 처마를 깊게 내어 날씨로부터 안정적인 테라스 공간을 구축해냈다. 벽돌과 유리, 단단한 지붕 그리고 멀리 호숫가로 이어지는 전체적인 인상이 아름답다.

10. 바닷가의 오두막집

Two Bedroom Wee House - Caithness โดย The Wee House Company คลาสสิค
The Wee House Company

Two Bedroom Wee House – Caithness

The Wee House Company

마지막으로 살펴볼 주택은 영국의 바닷가에 자리한 주택이다. 숲속의 오두막에서 영감을 받았다는 이 주택의 외관은 흰색과 회색으로 심플하게 마감했다. 더욱이 주변의 녹지와 돌, 멀리 바다의 색과 어우러져 더 선명하고 깔끔한 인상이다. 

또 다른 주택 아이디어가 궁금하다면 여기를 클릭해보자. 클래식 스타일의 주택 10채를 모아볼 수 있다.

โดย Casas inHAUS โมเดิร์น

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับโปรเจคของคุณ?
ติดต่อเราได้เลย

ค้นพบแรงบันดาลใจให้บ้านของคุณ