작은집에 딱 맞는 18개의 다기능 가구!

ร้องขอการเสนอราคา

หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com

작은집에 딱 맞는 18개의 다기능 가구!

Seulki Jo Seulki Jo
ทันสมัย  โดย Segusino Muebles Condesa, โมเดิร์น
Loading admin actions …

오늘날 대부분의 평균적인 집은 공간의 제약을 받는다. 단독 주택과 고급 아파트와 같은 주거지역을 제외하고, 많은 사람들은 집에 거주하는 식구에 비해 상대적으로 작은 집에 적응해야 한다. 어린이가 있는 경우, 공간의 중요성은 더욱 증가한다. 이러한 이유로 매 평방 센티미터를 활용하기 위한 아이디어를 고민한다. 그리고 심지어 다용도로 사용할 수 있는 실용적이고 기능적인 가구를 필수품으로 선택한다. homify는 가정에서 사용할 수 있는 다용도 가구에 대한 팁을 알려주려고 한다. 다기능 가구를 선택할 때 도움이 되는 아이디어를 함께 알아보자!

다용도 커피 테이블

커피 테이블 없이는 거실에서 아무런 업무도 볼 수 없는 이들을 위한 방법. 서랍형 커피 테이블을 선택하자! 서랍에 업무 관련 자료를 보관하면 훨씬 편리하게 업무를 볼 수 있다.

책상 & 책장

ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  โดย Idea Interior, เมดิเตอร์เรเนียน

책상과 책장을 하나로 만들면, 문서를 작성하거나 업무를 볼 때 실용적이고 편리하게 사용할 수 있다.

부엌 & 개폐식 도어

โดย MILL-HOUSE อินดัสเตรียล

현대의 많은 아파트는 거실과 주방 공간을 공유한다. 주방에 개폐식 문을 만들어 열고 닫을 수 있도록 하면 두 공간을 분리할 수 있다.

내 맘대로 디자인한 책상

ด้านอุตสาหกรรม  โดย Biogibson, อินดัสเตรียล ไม้ Wood effect

목재와 상자, 판지 등을 재활용하면 자신만의 책상을 디자인할 수 있다. 디자인에 따라 수납공간으로도 활용할 수 있으니 참고하자!

옷장 침대

Main space โดย paola bagna ผสมผสาน
paola bagna

Main space

paola bagna

침대 밑 빈 공간은 활용하는 사람에 따라 여러 모습으로 바뀐다. 예를 들어, 담요와 이불 및 침구를 보관하거나 다른 물건을 보관하는 서랍으로 사용할 수 있다.

붙박이 책상

접이식 가구는 기능과 실용성을 모두 만족하는 디자인 중 하나이다. 특히, 붙박이 책상은 접어두면 많은 공간을 차지하지 않아 작은 공간에서 더욱 돋보이는 아이템이다.

하나의 가구를 분리

하나의 가구를 여러 공간으로 나눌 수 있다. 그리고 분리된 공간은 서로 다른 용도로 사용할 수 있다. 예를 들어 한 쪽은 책장으로 사용하고, 다른 한 쪽은 책상으로 사용할 수 있다.

수납의 왕, 책상

ผสมผสาน  โดย PUNCH TAD, ผสมผสาน แผ่น MDF

정말로 세심하게 디자인된 책상이다. 아랫부분은 액세서리, 문구류, 문서, 기타 물품 등을 넣어 놓는 서랍이 있다. 앉은 자리에서 손만 뻗으면 필요한 모든 물품을 가져올 수 있는 책상!

컨버터블 중앙 테이블

ทันสมัย  โดย Weld, โมเดิร์น

커피 테이블을 활용하는 방법을 소개한다. 테이블 내부는 책이나 액세서리를 보관하고, 상판을 위로 잡아당기면 식탁이나 책상이 만들어진다.

침대 아래 공간

โดย fpr Studio สแกนดิเนเวียน

빈 공간을 하나도 허락하지 않은 디자인. 책 서랍장 옆에 미니 계단을 설치해 침대로 올라가는 길을 만들었다. 버리는 공간이 하나도 없는 디자인. 공간 싸움에서 진정으로 승리한 침대이다.

선반 책상

평범하지 않은 사이즈, 작아도 너무 작다! 아담한 사이즈에도 불구하고 독서하기엔 충분한 장소를 제공한다. 태블릿과 같은 기기를 이용하면 인터넷 서핑을 하기에도 충분한 책상이다. 게다가 조명까지 내장되어 있다.

어린이를 위한 실용적인 솔루션!

선반과 서랍, 침대가 하나의 가구로 쏙 들어왔다. 아이들의 침실을 꾸밀 때 추천하는 아이디어이다. 이 가구를 통해 아이들은 정리하는 습관을 쉽게 가질 수 있다.

텔레비전 수납장

ทันสมัย  โดย MADERISTA, โมเดิร์น ไม้ Wood effect

텔레비전 수납장이 벽 전체를 차지하고 있으므로 다른 벽지나 가구를 고민할 필요가 없다. 이 수납장 하나면 텔레비전, 기타 전자기기와 책, 액자까지 모두 수납할 수 있다.

다목적 신발장

ทันสมัย  โดย Connox, โมเดิร์น

다목적 수납장은 현관에 있든 침실에 있든 간에 상관없이 다양한 용도로 사용할 수 있다. 신발장뿐만 아니라 액세서리 보관함으로도 사용 가능하다. 열쇠, 지갑, 핸드폰과 같은 개인 소지품도 보관할 수 있다.

주방 아일랜드

이미 주방가구가 다 자리 잡고 있더라도 언제든 아일랜드를 추가할 수 있다. 아일랜드는 더 많은 수납공간과 작업 공간을 제공한다.

이층 침대 & 책상

침실에서 할 수 있는 일이 훨씬 더 다양해졌다. 책장과 책상이 빌트인 되어 있는 침대는 작은 공간에서 다양한 일을 할 수 있도록 돕는다.

확장형 식탁

ทันสมัย  โดย Furnet, โมเดิร์น

넓은 주방 공간이 필요한 점심시간을 위한 아이디어. 확장형 식탁 사용하기! 확장형 식탁의 한쪽 혹은 양쪽 날개를 펴면 더 많은 사람을 수용할 수 있다.

욕실 서랍장의 붙박이 세탁기

โดย Baños Rom คลาสสิค

주방이나 세탁실에 충분한 공간이 마련되어 있지 않은 경우 화장실 공간을 활용할 수 있다. 욕실 서랍장에 세탁기를 위한 공간을 만들어 자연스럽게 통합되도록 하자.

작은 공간 인테리어에 대한 더 많은 아이디어를 보고 싶다면, 여기를 클릭하자.

โดย Casas inHAUS โมเดิร์น

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับโปรเจคของคุณ?
ติดต่อเราได้เลย

ค้นพบแรงบันดาลใจให้บ้านของคุณ