ห้องนอนร้อน

แก้ไข
Kiattisak Changrua

ข้อแนะนำการตกแต่ง

ห้องนอน เป็นห้องทึบ. มีหน้าต่าง2บาน

ไม่มีแอร์ กลางคืนต้องปิดหน้าต่างเวลานอน. ต้องแก้ไงครับ